Referat fra generalforsamling i HCWR den 4. februar 2009

i Tuse Forsamlingshus

 

 

Der var 12 fremmødte.

 

1. Valg af dirigent og referent

 

Niels Petersen blev valgt som dirigent og Jette Eskelund Hansen som referent.

 

2. Formanden aflægger beretning

 

Michael Lundgren aflagde beretning og fortalte lidt om klubbens arrangementer i det forløbne år. Han sagde, at alle arrangementer var forløbet tilfredsstillende og havde været velbesøgte. Han fremhævede bl.a. et godt Take It Easy stævne, hvor vejret specielt havde været så godt, at mange af klasserne kunne afvikles udendørs. Desuden takkede han Benjaco Ranch, der i flere år har sponseret faciliteter til en god og hyggelig sommerclinic med Rikke Madsen.

 

Desværre måtte klubben aflyse en tur til Hedeland pga. for få tilmeldinger, men Michael havde ikke helt opgivet at arrangere ture i naturen endnu.

 

Også klubmesterskabet i september havde været en succes med dommeren Dagmar Zenker, der dagen efter stævnet havde afholdt en clinic. Der havde kun været rosende ord til dommeren fra samtlige deltagere, så måske ser vi hende igen.

 

Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for samarbejdet i hans første år som formand, ligesom han også takkede alle, der trofast stillede op som hjælpere, når der skulle arrangeres stævner. Uden dem ville det ikke være muligt at få tingene til at fungere, sagde han.

 

Michael orienterede til sidst om en clinic, der skal afholdes i maj i samarbejde med DLWR. Der har allerede været stor interesse for denne clinic, hvor to meget populære trænere, nemlig Ralf Hesselschwerdt og Bob Mayhew, skal stå for undervisningen. Han opfordrede alle, også dem der ikke skal ride, til at være med omkring den fælles grill om aftenen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

 

Kassereren Janne Juul gennemgik regnskabet for 2008, der var endt med et overskud på 7.424,06 kr. Flot, når der tages i betragtning, at klubbens kontingent har været uændret i flere år. Desuden er der i årets løb investeret i en ny bærbar computer, der skal bruges til at holde styr på deltagere og startlister ved vores stævner.

 

Der var ikke store afvigelser i forhold til det lagte budget for 2008, og der blev kun stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet. Det omhandlede kontingentet til DWF, hvor der bekræftende blev svaret, at der skulle betales for vores medlemmer hvert år.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter

 

Janne Juul gennemgik de enkelte punkter i det lagte budget for 2009. Klubben vil forsøge at holde det samme aktivitetsniveau i det kommende år med et uændret kontingent.

 

Niels Petersen oplyste, at kontingentet til DWF fremover vil blive opkrævet pr. 1. januar ud fra medlemstallet på det tidspunkt, så det bliver mere reelt, desuden ville der blive fremsendt en regulering for 2008. Niels sagde endvidere, at DWF’s program til styring af points ved DWF-stævner nu skal bruges.

 

Budgettet for 2009 blev godkendt.

 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

 

Der var ikke modtaget nogen forslag.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleant

 

Bestyrelsen

 

Janne Juul og Jette Eskelund Hansen blev genvalgt for en 2-årig periode.

 

Suppleant

 

Jytte Andersen blev valgt som ny suppleant for de næste 2 år.

 

7. Valg af revisor og suppleant

 

Birgitte Elmkvist Andersen blev genvalgt som revisor, og Lissi Aarenstrup Nielsen fortsætter som suppleant.

 

8. Eventuelt

 

Niels Petersen orienterede klubben om, at han var blevet valgt som bestyrelsesmedlem i DWF, og at man her havde nedsat et showudvalg, der skal bestå af 5-6 medlemmer fra de forskellige medlems-klubber. Udvalgets opgave bliver primært at arrangere danmarksmesterskaber og på længere sigt måske et nordisk mesterskab.

 

Niels opfordrede klubben til at finde et medlem til showudvalget.

 

En af de fremmødte stillede et spørgsmål til arbejdet omkring regelbogen, og Niels oplyste, at der var store forbedringer på vej. Han fortalte også, at der nu ville blive gjort en ihærdig indsats for at få ajourført de optjente points, men at det også var klubbernes pligt at indberette resultaterne rettidigt, når der havde været afholdt DWF-stævner, ellers var det ikke muligt at have en opdateret pointliste. Klubber, der ikke indberettede efter afholdte stævner ville blive ”hængt ud” på DWF’s hjemmeside.

 

Janne sagde, at det generelt var et problem at få medlemmerne til at oplyse deres fødselsdato, hvilket var en nødvendighed for at kunne indberette til DWF’s pointsystem. Tina Sivertsen efterlyste i samme forbindelse et kursus i indberetningsprogrammet, og Niels fortalte, at formanden Kim ville holde et, inden showsæsonens start.

 

Vivi Walters syntes, at der var for få, der mødte op til generalforsamlingen, men hun tog det som et udtryk for tilfredshed fra medlemmernes side.

 

Der blev som sædvanligt foretaget en lodtrækning blandt de fremmødte, og Mie Kühnell Unø vandt en pose med plejemidler til hesten.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

Referatet godkendt den

 

 

 

__________________________________                                         _____________________________

          Michael Lundgren, formand                                                                     Niels Petersen, dirigent